Användningen av HPLC

HPLC kommer från engelskans High-Performance Liquid Chromatography. Detta betyder att det är en högupplösande vätskekromatografi som separerar kemiska föreningar. Kromatografi betyder i sin tur färgskrivare på latin. Ett sätt att kunna separera ut ämnen med hjälp av färger. 

Denna metod är mycket välanvänd. Så mycket att alla som arbetar på ett laboratorium ska känna till metoden, som är ganska avancerad. Dock är det en metod som är mestadels automatiserad. Det är en metod som används inom såväl forskning som inom sjukvården för att ta reda på mängder och koncentration av vissa ämnen. Användningsområdet är exempelvis gällande analys av alkohol eller droger i blodet. Två tillfällen där just mängden är viktig. 

Hur det går till

För att kunna nå rätt resultat med en HPLC så använder man sig av ett flertal delar. Det finns en behållare med olika lösningsmedel beroende på vilken förening det är man vill lösa upp. Efter det kommer ett filter som används för att ta bort eventuella luftbubblor som kan störa i processen. Med hjälp av en kran ställer man in proportionerna mellan lösningarna. Allt hamnar sedan i en blandningsreservoar.

 

 

En högtryckspump pumpar vidare ämnet med hjälp av en växel där inmatningsläget och arbetsläget ställs in. Materialet injiceras för att separeras i sina beståndsdelar. Ett utbytbart kolonnfilter samlar upp alla smuts. Ett analysfilter används för att plocka upp de ämnen som finns i materialet. Till slut finns det en detektor som med hjälp av IR- eller UV-ljus registrerar resultatet. Detta ska sedan samlas in och presenteras. Materialet hamnar i ett uppsamlingskärl som byts ut efter varje materialbyte.

Resultat som uppnås

Med hjälp av en HPLC kan man uppnå resultat som annars är svåra att komma åt. Det sker en process som är så smidig och som har så många steg att det är svårt att efterlikna på annat sätt.